Page 8 - manual
P. 8

cions, recordeu que es poden  tenar l’hem fet arribar a gent o
   encaixar per la dreta o per l’es- institucions que, per la seva
   querra, segons ho feu, tindreu  trajectòria o vocació, ens ha  [34]
   revistes diferents [32] [33].  semblat interessant que la tin-
   Entreteniu-vos, està ple de jocs,  guessin; una trentena han estat
   picades d’ull, dobles lectures,  per a les empreses i particulars
   subtilitats, ...un calendari. Bus- que ens han ajudat, i la quaran-
   queu quina peça personalitzada  tena restant sortiran a la venda.
   fa de cada revista un exemplar  Així doncs, teniu entre mans
   únic...          una obra singular i escassa, que
   Fins i tot si algú encaixés totes  ha donat molta feina i ha costat
   les revistes per les pàgines corec- molts diners (no hem volgut
   tes i l’ordre adequat, tindria una  demanar ajuts institucionals),
   tirallonga de 58 m [28] on po- totalment forassenyada i irres-
   dria llegir un text ocult, visible  ponsable, però que ens venia de
   només sota llum ultraviolada. gust fer-la. I l’hem feta [35].
   De les 276 revistes que
   han sortit al final, un        Carles Molins
   centenar han anat
   a parar als autors       Durant el procés hem
                     pogut detectar set erra­
   [21]; un altre cen-        des. Sabreu trobar­les?

                                 member they might         been published have
                                 fit both on the right       been given to the
                          [35]      and the left and,        authors [21]; 100
                                 depending on this,        more to institu-
                                 you will obtain dif-      tions that, due to
                                 ferent magazines [32]     their career or vocation,
                                 [33].           deserve them; 30 are for com-
                                 Have fun, the work is full of  panies and individuals that
                                 games, tricks, wits. Between- have co-operated and the 40
                                 the-lines readings... a calen- that are left will be sold. There-
                                 dar. Seek the personal piece  fore, you have a rare singular
                                 that makes each magazine a  work, which has cost lots of
                                 unique copy...      work and money (we didn’t
                                 Even if somebody placed all the  want to ask for funding), abso-
                                 magazines in the correct order  lutely crackpot and irresponsi-
                                 and on the right page, she  ble, but that we were willing to
                                 would get a 58-meter paper  do. And we have done it [35].
                                 strip [28] where it would
                                 be read a hidden mes-          t. Lena Torre
                                 sage under UV light.
                                 100 magazines out        During the entire pro­
                                                   cess we have noticed 7
                                 of the 276 total  [36]     mistakes. Will you be
                                 number that has         able to find them?

   derecha o por la iz-       nes que, por su tra-
   quierda: según lo        yectoria o vocación,
   hagáis, tendréis re-       nos ha parecido
   vistas diferentes [32]       interesante que la
   [33]. Entretenéos,        tuvieran; una trein-
   está lleno de juegos,    tena han sido para las
   guiños, dobles lecturas, sutili- empresas y particulares que nos
   dades, ...un calendario. Buscad  han ayudado; y la cuarentena
   qué pieza personalizada hace  restante saldrán a la venta. Así
   de cada revista un ejemplar  pues, tenéis entre manos una
   único... Incluso si alguien en- obra singular y escasa, que ha
   cajase todas las revistas por las  dado mucho trabajo y ha costa-
   páginas correctas y el orden  do mucho dinero (no hemos
   adecuado, tendría una tira de  querido pedir ayudas institucio-
   58 m [28] donde leer un texto  nales), totalmente insensata e
   oculto, visible nada más con luz  irresponsable, pero que nos
   ultravioleta.       apetecía hacer. Y la hemos he-
   De las 276 revistas que han sa- cho [35].
   lido al final, un centenar han
   ido a parar a los autores [21];   t. Carmen Borja
   otro centenar lo hemos hecho  Durante el proceso hemos podido detec­
   llegar a personas o institucio- tar siete errores. ¿Sabréis encontrarlos?
   3   4   5   6   7   8