Page 6 - manual
P. 6

molts problemes i no s’hi van  les primeres Notí­cies puzleria­                 [22]
   atrevir. I ja ens veus provant  nes [30], una sèrie de correus
   màquines fins trobar la que feia  electrònics amb informació so-
   el que necessitàvem [7], com- bre els participants i l’evolució
   prar-la i imprimir-ho nosaltres  del projecte (així compaginà-
   mateixos [8] (excepte les tin- vem la interrelació entre els
   tes metal·litzades que ens ho  autors amb la constatació que,
   va fer La Impremta Ecològica).  tot i que a poc a poc, el puzle
   Com tres revistes passen full  anava prenent forma).
   cap a una banda i les altres cap  I als tres anys de l’inici de la
   a l’altra es va haver de fer un  revista, el moment més delicat:
   minuciós treball de comprova- l’encunyat, fet pel Joaquín i
   ció per assegurar-se que tot  l’Andrés ([15] [16] [34]). 68
   es llegia bé [9]. Després, un  hores de feina passant tots els
   cop empaquetat [10] es va ha- fulls, manualment, dos cops i al-
   ver de guillotinar a mida A4  gun tres (a les fotos [13] i [14]
   [11] i fer els forats a  podeu veure els encunys
   banda i banda per al       del dret i del revés).
   wir-o [12].            Després es van ha-
   Mentrestant vam          ver de desencunyar  [23]
   començar a enviar        (és a dir, separar les


                                 had to look for the        development of the
                          [24]      machine we needed         project (this was a
                                 [7], we bought it        means to show the
                                 and we did it our-       advance, a slow
                                 selves [8] (except       one though, of the
                                 for the metallized inks,    magazine.
                                 that were printed at La Im- And after 3 years from the be-
                                 premta Ecològica).    ginning, the most delicate
                                 Due to the convoluted process  moment: the punch, made by
                                 of reading, we had to check  Joaquín and Andrés ([15]
                                 out if it could be read well [9].  [16] [34]). 68 hours of
                                 Then, after the packaging [10],  putting in the machine, by
                                 the magazine had to be guillo- hand, every page twice or
  [25]                             tined to a A4 size [11] and the  even three times (on pictures
                                 holes at its sides made in order  [13] and [14] you can see
                                 to put the wir-o [12].  the punches the right way
                                 Meanwhile, we began to send  round and upside down).
                                 the first Notí­cies puzleria­ Later, more than 86,000
                                 nes (Puzzle(d) news)      pages had to be sepa-
                                 [30], a group of        rated from each
                                 mails providing in-       other [17] [18]
                                 formation  about         and we had to take
                                 the artists and the        out the 100,000

   chos problemas y        primeras Notí­cies
   los impresores no se        puzlerianes [30],
   atrevieron. Y ya nos        una serie de correos
   véis probando má-        electrónicos con in-
   quinas hasta encon-        formación sobre los
   trar la que hacía lo que    participantes y la evo-
   necesitábamos [7], comprán- lución del proyecto (así compa-
   dola e imprimiendo nosotros  ginábamos la interrelación con
   mismos [8] (excepto las tintas  los autores con la constatación                     [26]
   metalizadas, que fueron a cargo  de que, aunque poco a poco, el
   de La Imprenta Ecológica). puzzle iba tomando forma).
   Como tres revistas pasan página  Y a los tres años del inicio de la
   hacia un lado y las otras tres  revista, el momento más delica-
   hacia el otro, hubo que hacer  do: el troquelaje, realizado por
   un minucioso trabajo de com- Joaquín y Andrés ([15] [16]
   probación para asegurarse que  [34]). 68 horas de trabajo pa-
   todo se leía bien [9]. Después,  sando todas las hojas, manual-
   una vez empaquetado [10], se  mente, dos veces y hasta tres
   guillotinó a medida A4 [11] y  (en las fotos [13] y [14] po-
   se perforó a uno y otro lado  déis ver los troqueles del de-
   para el wir-o [12]. Mientras  recho y del revés). Después se                     [27]
   tanto comenzamos a enviar las  tuvieron que destroquelar (es
   1   2   3   4   5   6   7   8