Page 4 - manual
P. 4

menjar-nos un mil·límetre de  Potser la tria no sempre ha es-
   paper en la zona d’encaix. Ho  tat prou encertada però el con-
   complicava, ho encaria, però  junt s’ajusta impecablement a
   tiràvem endavant.     la filosofia del projecte.  [13]
   Paral·lelament comencem a  Som a l’estiu del 2004 i a Barce-
   contactar amb tota mena d’ar- lona les institucions s’esplaien
   tistes (tant reconeguts com no- amb l’organització del Fòrum cul-
   vells), quant més variats millor:  turalment més multi i disciplinar-
   si teníem un pintor hiperrealis- ment més inter. Res a veure amb
   ta en buscàvem un d’abstracte,  nosaltres.
   si teníem música contemporà- Després de passar més d’un any
   nia ho proposàvem a un grup  parlant amb artistes i explicant-
   pop. Sovint els artistes només  los el projecte (la majoria no
   es relacionen amb la seva disci- van entendre res) i posterior-
   plina i, encara dins d’aquesta,  ment perseguint-los (alguns
   amb una tendència concreta.  van ser complidors, d’altres en-
   Nosaltres volíem trencar   cara els esperem...) vam
   amb això, barrejar       contactar amb la Rai
   orígens, cultures,        Ferrer d’ArjoWiggins
   edats, disciplines  [15]     (una important em-
   artístiques, estils...       presa paperera amb


                                 for shaping the         enough but the
                                 piece and the se- [14]     whole fits comple-
                                 cond to chop 1 mm         tely the philosophy
                                 of paper at the con-        of the project.
                                 tact area. It turned      In the summer 2004
                                 out more and more dif-     in Barcelona, institu-
                                 ficult and expensive but we  tions focused on the organi-
                                 held on.         sation of the most cultural
                                 At the same time, we started to  multi and disciplinary inter
                                 contact all kind of artists (fa- Fòrum. Nothing to do with us.
                                 mous and starters): if we found  After having spent more than
                                 a hyperrealistic painter we  one year telling the artists
                                 sought an abstract one. If  about the project (hardly any of
                                 we had contemporary music we  them caught the idea) and
                                 looked for a pop band. Often,  tracking them down afterwards
                                 artists belong to one discipline  (some of them responded
                                 and, inside it, they specialise  whereas we are still waiting for
                                 in a tendency. We wanted  others) we asked Rai Fer-
                                 to break the rule and       rer (from the well-
                                 mix up origins, cul-      known paper com-
                                 tures, ages, styles,...      pany ArjoWiggins)
                                 The selection may        if they could pro-
                                 not have been right        vide us with the

   caba, lo encarecía,       pero el conjunto se
   pero seguíamos ade-   [16]   ajusta impecable-
   lante.               mente a la filosofía  [21]
   Paralelamente em-         del proyecto.
   pezamos a contactar       Estamos en el vera-
   con toda clase de artistas   no del 2004 y en Barce-
   (tanto conocidos como nove- lona las instituciones se entre-
   les), cuanto más variados mejor:  tienen con la organización del
   si teníamos un pintor hiperrea- Fórum culturalmente más multi
   lista buscábamos uno abstrac- y disciplinarmente más inter.
   to, si contábamos con música  Nada que ver con nosotros.
   contemporánea lo proponíamos  Después de pasar más de un
   a un grupo pop. A menudo los  año hablando con artistas y ex-
   artistas sólo se relacionan con  plicándoles el proyecto (la ma-
   los de su propia disciplina y,  yor parte no entendieron nada)
   dentro de ella, con los de una  y posteriormente persiguiéndo-
   tendencia concreta. Nosotros  los (algunos fueron cumplido-
   queríamos romper con eso,  res, a otros todavía los estamos
   mezclar orígenes, culturas, eda- esperando...), contactamos con
   des, disciplinas artísticas, esti- Rai Ferrer, de ArjoWiggins (una
   los... Quizá la elección no ha  importante empresa papelera
   sido siempre la más acertada,  con marcas tan conocidas como
   1   2   3   4   5   6   7   8